reklama

Náboženství

Náboženství je pojem pro různé jednání, symboliku a představu, které je společné pro určitou skupinu lidí. Vyjadřují svůj životní vztah k transcendentní zkušenosti. Kvůli odlišnosti náboženství vznikají nepokoje a války mezi obyvateli jednoho či více států.

Jednotlivá náboženství mají společné rituály nebo bohoslužby. Každé má svou předstvu o světe a existenci člověka v něm. Mnoho náboženství vyžaduje určitou morálku a dodržování pravidel. Jde o vztah k osobnímu Bohu nebo božstvům, ke kterým se lidé obrací s díkem nebo prosbou o pomoc. V židovsko-křesťanském prostředí se ztotožňuje s vírou.

Víra znamená spolehnutí se nebo důvěrné přiblížení. Vztah, ve kterém je minimum obranných postojů a minimum nedůvěry. Víra úzce souvisí s láskou. Snadno věříme těm, které milujeme, a kteří milují nás. Víra znamená žít podle zjištěných skutečností. Ovšem láska má například v křesťanství hned několik podob, které se liší od smyslu profánního užívání tohoto pojmu.

Pro křesťany je víra přístupová cesta k Bohu a jeho spáse. Jde o osobní životní cestu. Víra je dále otevřený pramen poznání Boha a jeho díla. Je také skutečnost, která je navzájem sjednocuje. Křesťanská víra není libovolně utvořené osobní přesvědčení, ale odpověď člověka na Boží slovo, sdělované Duchem svatým, zapsané v Bibli a opatrované, chápané a žité v církvi.

Lidé čekají od různých náboženských vyznání odpověď na záhadné otázky lidské existence, které znepokojují lidské srdce a mysl. Zajímá je, co je člověk, jaký je smysl a cíl našeho života, co je dobré a co je špatné.

Není známá přesná definice náboženství, pro širší komunitu. V širokém slova smyslu jde o abstraktní pojem. Je možné na něj nahlížet z různých úhlů pohledů. Odborníci mají mnoho definic, ale jde jen o jejich osobní pohled. České slovo náboženství se úzce spojuje s pojmem Bůh. Má oproti ostatním zemím posunutý význam.

Vykonávání obřadů je často vázané na určité svátky a posvátná místa. Průběh je svěřen pověřeným osobám, kněžím. Některá náboženství se spolu organizují do útvaru církve. Studiem se zabývá religionistika. Přesnější učení zevnitř řeší obor teologie.

Světová náboženství

Abrahámovská náboženství:
Křesťanství, Islám, Judaismus, Bahá´í, Mandejci, Samaritáni, Drúzové, Rastafariánství

Indická náboženství:
Hinduismus, Buddhismus, Skhismus, Džinismus

Východoasijská náboženství:
Taoismus, Konfucianismus, Šintoismus, Caodeismus, Čchondogjo

Etnická náboženství:
původní americké, tradiční africké, diaspory

Co je Bible?

Jde o soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Často se označuje jako Písmo svaté, nebo zkráceně Písmo. První část tvoří Starý zákon. Někdy se nazývá hebrejskou biblí. Původně byla psána v hebrejštině a malá část armejsky. Druhá číst Bible, Nový zákon navazuje na Starý zákon a je specificky křesťanská. Podle křesťanské církve je obsah zprávou o Ježíši Kristu. Původním jazykem je helénistická řečtina.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama