reklama

Matematika

Matematika je povinný předmět na českých základních školách. Státní maturity z matematiky zatím povinná není, ministr školství Josef Dobeš ji však plánuje na rok 2013.

"Matematika" je odvozena od řeckého slovo mathematikós, což znamená "milující poznání". Matematika je věda, která se zabývá kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Základní charakteristikou matematiky je, že klade důraz na přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků.

Elementární matematika

Nejčastěji se potkáváme s tzn. elementární matematikou, která zabývá operacemi s čísly (sčítání, odčítaní, násobení, dělení), řešením praktických úloh, jednoduchých rovnic a popisem základním geometrických objektů (např. čtverec, obdélník).

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika je odvětví matematiky zabývající se studiem těch oblastí matematiky, které se používají jako vhodný nástroj v nějakém nematematickém oboru – např. teorie herc, teorie grafů, numerická matematika, matematická fyzika.

Čistá matematika

Tzv. čistá matematika se zabývá pouze abstraktními pojmy, jejichž definování není přímo motivováno praktickým užitkem v reálném světě. Nejvýznamnějšími disciplínami matematiky jsou abstraktní algebra, matematická logika, teorie množin nebo topologie.

Z historie matematiky

Matematika vznikla z potřeby řešit praktické úlohy – např. při obchodování, dělešní pozemků či měření času. Historie matematiky začíná v pravěku, kdy vznikly první abstraktní matematické pojmy – přirozená čísla. Obor se prudce rozvíjel v anitckém Řecku – zejména geometrie (Pythagorova věta, Eukleidovská geometrie, Archimédovy výpočty objemů těles atd.). Další etapou prudkého rozvoje matematiky byl raný novověk, kdy byly především Descartem ustaveny základy matematické analýzy. Poté se díky práci Newtona, Leibnize, Eulera, Gausse a dalších matematiků podařilo dosáhnout zásadních výsledků v oblasti analýzy zejména položením základů diferenciálního a integrálního počtu.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama