reklama
  • Wiki
  • Vysoká škola

Zkoušky, koleje, index, státní zkoušky, vysokoškoláci, to vše se vybaví, když se řekne vysoka škola. U nás jde o nejvyšší stupeň vzdělání, který dosáhneme na státní či soukromé vysoké škole. Studenti a pedagogové na vysokých školách tvoří jednu akademickou obec.

Studium na vysoké škole je zakončené státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu. V České republice se vysoké školy dělí na univerzitní a neuniverzitní.

Univerzita je taková vysoká škola, kde pedagogové přednáší o vědě ve více oborech. Univerzity se jednotlivě dělí na fakulty. Vysokoškoláci tedy studují fakulty právnické, filozofické, lékařské aj. Dále se katedry někdy dělí do sekcí, dle výzkumu.

Neuniverzitní typy poskytují bakalářské nebo magisterské studium. Tyto vysoké školy se už na další fakulty nerozdělují. Z právnického hlediska se na vysoké školy díváme jako na veřejné, soukromé a státní. Soukromé školy mohou udělovat titul až když jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V České republice se nachází dvě státní školy, policejní a vojenská. Starají se o ně přímo příslušná ministerstva. Jmenovitě jde o tyto vysoké školy: Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze a Univerzita obrany se sídlem v Brně.

Vysokoškolské studium

Na vysokých školách najdeme tři stupně studia. Prvním z nich je bakalářské studiu, které připravuje na magisterský program. Studuje se 3 až 4 roky a je zakončené absolvováním s titulem Bc. a BcA.

Magisterské studium je druhým stupněm a trvá 2 až 3 roky. Některé školy rovnou umožňují pětileté magisterské studování bez mezistupně bakalářského studia. Absolventi získávají titul Mgr., MgA., Ing., Ing.arch., MUDr., MDDr., MVDr. Dále mohou absolventi přejít k rigoróznímu řízení, kde získají tzv. malý doktorát.

Posledním stupněm je doktorský program. Je zaměřený na vědeckou a výzkumnou činnost. Délka studia je 3 až 4 roky a absolventům se uděluje titul Ph.D. nebo Th. D.

Vysokoškolské tituly

Bc. - bakalář
BcA. - bakalář umění
Mgr. - magistr
MgA. - magistr umění
Ing. - Inženýr
Ing. arch. - inženýr architekt
JUDr. - doktor práv
ICDr. - doktor kanonického práva
MDDr. - doktor zubní medicíny
MSDr. - doktor zubní medicíny
MUDr. - doktor všeobecné medicíny
MVDr. - doktor veterinární medicíny
PaeDr. - doktor pedagogiky
PharmDr. - doktor farmacie
PhDr. - doktor filozofie
PhMr. - magistr farmacie
RNDr. - doktor přírodních věd
RSDr. - doktor sociálně-politických věd
RCDr. - doktor obchodních věd
ThDr. - doktor teologie
RTDr. - doktor technických věd
ThLic. - licenciát teologie, bohosloví
ThMgr. - magistr teologie a bohosloví
CSc. - kandidát věd
DrSc.- doktor věd
akad. - akademik
Dis. - diplomovaný specialista

Související články

reklama
reklama
reklama