reklama

ÚPN Slovensko

Členovia orgánov ústavu musia spĺňať podmienku bezúhonnosti (§ 11).

  • § 11 Bezúhonnosť
    Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol členom Komunistickej strany Československa, Komunistickej strany Slovenska, politických strán združených v Národnom fronte alebo funkcionárom organizácií združených v Národnom fronte, ani kto nebol príslušníkom ani zamestnancom bezpečnostných orgánov štátu [§ 2 písm. g) a h)], príslušníkom Ľudových milícií ani osobou evidovanou ako spolupracovník bezpečnostnej zložky [§ 2 písm. i)]. Tým nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia podľa osobitného predpisu.

www.upn.gov.sk

  • V roce 2002 Národní rada Slovenské republiky přijala zákon, na jehož základě vznikl Ústav paměti národa (ÚPN).
  • V preambuli zmíněného zákona je řečeno, že byl přijat "jako výraz našeho přesvědčení, že ten, kdo nepozná svou minulost, je odsouzen ji opakovat a že žádné protiprávní jednání státu proti občanům nesmí být chráněné tajemstvím ani nemůže být zapomenuté".
  • Jen sekce archivu, která eviduje archiválie po ŠtB a dalších bezpečnostních složkách převzala přes 60 tisíc svazků a disponuje více než 2 tisícovkami archivních krabic, 140 archivních fondů a 70 961 kusů mikrofiší, kteréobsahují asi 2,5 milionu stran archivních materiálů.
Odchod milované Libuše Šafránkové. Čím si diváky tolik získala? Sledujte DVTV | Video: Michael Rozsypal, Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama