reklama

Plán reforem podle ODS

DOKUMENT - Návrh programu nové vlády, který vypracovala ODS a který dnes předala sociálním demokratům, lidovcům a zeleným:

Smlouva o schválení a realizaci nezbytných reforem v České republice do roku 2010 (smlouva o vládě reforem pro budoucnost České republiky) Sedm statečných reforem pro budoucnost.

Smluvní strany na základě výsledku dlouhodobých analýz v jednotlivých oblastech vývoje základních trendů, hospodářských výsledků státu a stavu veřejných financí, vědomy si nutnosti celé řady reformních kroků nezbytných pro pozitivní budoucnost naší země a jejích občanů a s respektem k vůli občanů České republiky projevené ve volbách v letošním roce, uzavírají následující smlouvu:

I. Reformy

1) Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy 2) Reforma důchodů a sociálního systému 3) Reforma zdravotnictví 4) Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce 5) Reforma regulační a administrativní zátěže 6) Reforma policie, bezpečnostních složek a jejich kontrolních organismů a boj proti korupci 7) České předsednictví EU a evropské fondy

II. Schválení reformních kroků

1) Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy

Reforma veřejných financí je nezbytná, a to nejen kvůli konvergenčnímu programu. Cílem je dosáhnout od roku 2010 takové situace, že bude možno navrhnout rozpočet veřejných financí v letech, kdy HDP poroste nejméně o tři procenta, s deficitem nižším než 1,5 procenta HDP. V ostatních letech nesmí deficit přesáhnout 2,7 procenta HDP. Za tím účelem: - Provedení auditu výdajů veřejných rozpočtů s cílem snížit jejich podíl na HDP nejméně o dva procentní body. Termín: 31. 12. 2007 - Uvalení moratoria na přijímání zákonů zvyšujících mandatorní výdaje; stávající mandatorní výdaje budou přehodnoceny tak, aby jejich podíl na státním rozpočtu klesl do roku 2010 pod 50 procent, včetně odstranění automatických valorizačních schémat. Termín: ihned, plán snižování mandatorních výdajů do 31. 12. 2007 - Snižování počtu zaměstnanců státní (pokud možno veřejné) správy do roku 2010 nejméně o tři procenta Termín: ihned - Přehodnocení vládních nemandatorních výdajových programů Termín: 30. 6. 2007 - Zjednodušení a racionalizace správy daní a pojistného (jedno místo pro výběr) Termín 30. 6. 2008 - Zapojování příjmů z privatizace do výdajů státu a státních fondů skončí nejpozději rozpočtem na rok 2010; příslušné fondy budou poté zrušeny. Daňová soustava je složitá, nespravedlivá a nepřehledná. Výdaje na daňovou správu patří k nejvyšším v Evropě, stejně tak jako výdaje poplatníků na splnění daňové povinnosti. Proto jsou smluvní strany připraveny k realizaci hluboké daňové reformy, zejména: - Snížení složené daňové kvóty do roku 2009 pod 34 procent HDP - Daňová zátěž bude snížena všem poplatníkům, nikoliv pouze vybraným skupinám - Uplatnění zásady jediné daňové sazby u daní z příjmů a DPH (s výjimkou u DPH) Termín: 31. 12. 2007 - Zrušení daně z dividend, kapitálových výnosů, dědické, darovací a z převodu nemovitostí Termín: 30. 6. 2008 - Zjednodušení systému odepisování, zejména u malých organizací Termín: 30. 6. 2008 - Zrušení všech odpočitatelných položek s výjimkou odpočtu na poplatníka, děti, nepracující manželku a důchodové spoření; princip společného zdanění manželů bude zachován Termín: 31. 12. 2007

2) Reforma důchodů a sociálního systému

V posledních letech došlo k neuvěřitelnému nárůstu sociálních výdajů. Ty se od roku 1999 zvýšily o více než 70 procent a v roce 2007 budou vyšší o 70 miliard Kč. Tuto explozi sociálních výdajů je nezbytné zastavit. Sociální systém musí pracovat ve prospěch těch skutečně sociálně potřebných a vést k přirozenému požadavku, že pracovat se musí vyplatit. - Snížení mandatorních sociálních výdajů v roce 2008 o 0,5 procenta HDP roku 2006 a zafixování nominální výše mandatorních sociálních výdajů pro roky 2009 a 2010 Termín: 31. 12. 2007 - Odstranění všech automatických valorizačních schémat Termín: 30. 6. 2007 - Zrušení pohřebného Termín: 30. 6.2007 - Zúžení sociálního příplatku na sociálně nejpotřebnější Termín: 30. 12. 2007 - Snížení porodného Termín: 30. 6. 2007 - Zrušení "pastelkovného" Termín: 30. 6. 2007 - Jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která bude směřována za těmi, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni (zdravotně postižení, dojíždějící, se ztíženou uplatnitelností na trhu práce) Termín: 31. 12. 2007 - Vícerychlostní rodičovská: do tří let dítěte 7200 Kč, do čtyř let dítěte 5200 Kč s dosavadní výší peněžité pomoci v mateřství Termín: 31. 12. 2007 - Další rychlost rodičovské: 7200 Kč do osmnácti měsíců dítěte s roční peněžitou pomocí v mateřství ve výši 90 procent průměrného výdělku Termín: 31. 12. 2008 - Vyhodnocení systému ochrany před hmotnou nouzí a vazba výplaty finančních částek ze sociálního systému na povinnost rekvalifikace či veřejně prospěšné práce Termín: 30. 6. 2008 - Zavedení principu negativní daně do sociálního systému Termín: 31. 12. 2009 - Zrušení nového systému sociálního úrazového pojištění Termín: 30. 6. 2007 Hlavní prioritou bude zahájení důchodové reformy, která bude vycházet ze široké shody demokratických politických sil a zajistí dlouhodobou finanční stabilitu celého důchodového systému. Změny v důchodovém systému budou postaveny na zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti a podpory rodin s dětmi. - První etapa důchodové reformy: pokračování ve zvyšování důchodového věku nad 65 let, prodloužení minimální délky doby pojištění nad 35 let, zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. Termín: 31. 12. 2007 - Druhá etapa důchodové reformy: - oddělení majetku akcionářů a klientů u systému dobrovolného důchodového připojištění, včetně možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány a odstranění garance nezáporného meziročního výnosu. - zvýšení motivace k vyšším příspěvkům, vyšší participaci zaměstnavatelů a k omezení jednorázových vyrovnání u připojištění - vytvoření rezervního důchodového fondu a zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro financování důchodového pojištění - v souvislosti s ekologickou daňovou reformou vyřešení propojení s financováním důchodů a snížení sazby pojistného. Termín: 31. 12. 2008 - Třetí etapa důchodové reformy: případné vytvoření dalšího dobrovolného spořicího pilíře důchodového systému založeného na možnosti opt-out. Termín: 31. 12. 2009 Systém nemocenského pojištění bude deficitní a těžce dopadne především na malé firmy a živnostníky. - Změny systému nemocenské: za první tři dny pracovní neschopnosti 25 procent průměrného výdělku, snížení procentní sazby pro vyšší náhrady mzdy a nemocenských dávek na 60 procent průměrného výdělku, zavedení redukce denního vyměřovacího základu do první redukční hranice (od 15. dne pracovní neschopnosti), denní vyměřovací zaklad pro dávky nemocenského pojištění by se do první redukční hranice redukoval 90 procenty, vytvoření opatření ve prospěch malých firem. Termín: 31. 12. 2007

3) Reforma zdravotnictví

Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému zdravotního zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním pojištění, za jednu ze svých základních programových priorit. Cílem vlády je zajistit dostupnou a kvalitní péči pro občany na principu skutečné solidarity v rámci mantinelů ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči, možností veřejného zdravotního pojištění a ekonomické úrovně země. Za tímto účelem bude vláda podle vzoru přípravy důchodové reformy iniciovat veřejnou diskusi o transformaci českého zdravotnictví a vznik expertní komise řízené nezávislým koordinátorem (obdoba Bezděkovy komise), která připraví strategický plán zásadní transformace českého zdravotnictví a přispěje k dosažení politického konsensu při jeho prosazení. Předtím je však potřeba udělat nezbytné institucionální a legislativní změny na základě následujících principů: Zachování solidárního financování zdravotnictví - Zásadním pilířem bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven. - Bude řešeno financování péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. - Zdravotnictví bude považováno za jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU. - Bude umožněno nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách. Posílení postavení pacienta ve zdravotním systému na principu skutečné solidarity zdravých s nemocnými - Budou definovány nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro každého občana. - Občané budou mít přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádějí a kolik a na co z pojištění čerpají prostřednictvím osobních zdravotních účtů. - Bude podpořena motivace občanů k zodpovědné spotřebě zdravotní péče - mj. zavedením regulačních poplatků. Současně bude stanoven maximální roční limit finanční spoluúčasti občanů. - Občané budou pomocí bonusů motivováni ke zdravému životnímu stylu. Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů - Bude prosazeno rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu - dojde ke zrušení tzv. zákona o neziskových nemocnicích. - Bude zvýšena podpora medicínského pre- i postgraduálního vzdělávání, vědy a výzkumu, zprůhlednění jednotlivých finančních toků. - Vzniknou univerzitní nemocnice a univerzitní výzkumná centra - dojde k odstranění dvojkolejnosti řízení a k zavedení transparentního vícezdrojového financování (za zdravotní péči, výuku a výzkum). Provedení transformace zdravotních pojišťoven a rozsahu zdravotního pojištění - Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na nový právní statut - akciové společnosti s odpovědností i motivací pro hospodárné chování, jasné pravomoci a odpovědnost managementu, transparentnost účetnictví s dodatečnými omezeními určenými zákonem, na obdobné bázi regulace fondů důchodového připojištění. - Dojde k vytvoření nezávislého regulátora - účinného dohledu nad finančním zdravím, fungováním zdravotních pojišťoven, dodržováním zdravotnického pojistného plánu a zajištěním dostupnosti zdravotní péče. - Bude definováno jasné vymezení nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny a Úmluvy o biomedicíně. - Bude umožněn výběr i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a bude uskutečněna příprava na případné zavedení zdravotního spoření s podporou státu. - Bude legalizována možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění. - V zájmu vytvoření podmínek zamezujících zneužívání budou v budoucnu propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění pod správou zdravotních pojišťoven. Zavedení transparentní a efektivní úhrady léků a zdravotnických prostředků - Zákonem bude zaveden efektivní a transparentní proces stanovování maximálních cen a úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění v gesci ministerstva zdravotnictví ČR. Podpora zdraví a další role státu a samospráv ve zdravotnictví - Bude zaveden jednotný způsob financování Zdravotnické záchranné služby a zákonem bude upřesněna její role v Integrovaném záchranném systému ČR. - Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležitá součást zdravotní péče v plně hrazené části systému. Prioritní legislativní změny uskutečňující uvedené kroky a principy: - Zákony o transformaci zdravotních pojišťoven, vznik regulátora veřejného zdravotního pojištění (konec 2007 - počátek 2008) - Novelizace zákona 48/97 o veřejném zdravotním pojištění (2007) - Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních výzkumných centrech (zákon 2007- 2008 - transformace, 1. 1. 2009 - vznikají univerzitní nemocnice) - Zákon o zdravotnickém zařízení (II.pololetí 2007) - Novela zákona č. 95/2004 o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (2008) - Novela zákona č.96, o nelékařských zdravotnických povoláních (2008) - Zákon o zdravotní péči (2008) - Zákon o zdravotnické záchranné službě (II. pololetí 2007, platnost 1. 1. 2008)

4) Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce

Podnikání je zdrojem bohatství společnosti. Proto je úkolem státu vytvářet vhodné, jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání. - Snížení administrativní zátěže podnikání prověrkou všech příslušných norem. Normy, které se vztahují k příslušné legislativě EU, nepůjdou nad její rámec. Termín průběžně, do 31. 3. 2007 bude přijat harmonogram na úrovni vlády. - Bude zrušena minimální daň, povinné registrační pokladny, placení nemocenské zaměstnavateli bude dobrovolné, dokončení projektu centrálních registračních míst, zavedení ediční povinnosti daňové správy. Termín: 30. 6. 2007 - Provedení revize zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel a prohloubit princip "co není zakázáno, je povoleno". Termín: 30. 6. 2008 - Pro živnostníky (OSVČ) bude zvážena možnost jednorázových, jednoletých daňových prázdnin. Termín: 30. 6. 2007 - Součástí každé nové nebo novelizované právní normy bude analýza dopadů na podnikatelské prostředí (nikoliv pouze "nepředpokládá se dopad ..," jak je dosud zvykem). - Národní programy podpory MSP budou přehodnoceny v souvislosti s náběhem nového operačního programu. Termín: 30. 6. 2007 - Investiční pobídky se stanou nástrojem regionální politiky, především ve strukturálně postižených oblastech. Termín 31. 12. 2007 - Bude provedena analýza účinnosti antimonopolní politiky a systému ochrany spotřebitele. Termín: 31. 12. 2007 - Připraví se a pokud možno i zrealizuje privatizace ČSA, Letiště Praha, České pošty, Českých drah; bude rozhodnuto o nejoptimálnějším zapojení hodnoty ČEZ do důchodové reformy. - Bude kladen důraz na energetickou bezpečnost státu. Za tím účelem bude provedena revize energetické politiky. Termín: 31. 12. 2007 - Bude proveden audit systému podpory výzkumu a vývoje. Termín: 30. 6. 2008 - Rozvoj podnikání bude podpořen výstavbou kapacitní dopravní infrastruktury. Bude proveden audit nákladovosti této výstavby Termín: 31. 12. 2007

5) Reforma regulační a administrativní zátěže

Česká republika musí učinit zásadní krok ke zvýšení své konkurenceschopnosti mimo jiné zvýšením efektivity výkonu veřejné správy. Kompetence státu na centrální úrovni i na pověřených samosprávných úřadech musí být vykonávány transparentně a hospodárně. Rozhodnutí státu a jeho orgánů musí být předvídatelná a srozumitelná. Veřejná správa musí být skutečnou službou občanům. Těchto cílů lze dosáhnout stabilizací existující sítě územní veřejné správy a zahájení důsledné procesní a organizační analýzy výkonu jednotlivých agend. Zároveň je nutné zamezit nekontrolovatelným a nehospodárným výdajům z veřejných rozpočtů. - Příprava návrhu zákona, který sjednotí pravidla pro rozdělování výdajů z veřejných rozpočtů tak, aby byly rozdělovány na základě jediného speciálního zákona, který bude důsledně omezovat prostor pro korupci, klientelismus a protekcionismus. Termín: 31. 12. 2007 - Schválení novely zákona o veřejných zakázkách tak, aby byla zavedena důsledná povinnost transparentního, veřejného zadávání veřejných zakázek elektronickou formou a omezení možnosti přímého zadání zakázky bez vypsání výběrového řízení. Termín: 31. 12. 2007 - Příprava novel právních předpisů tak, aby veškeré údaje a informace o rozhodování orgánů veřejné správy byly veřejnosti přístupné s výjimkou státního tajemství. Termín: 31. 12. 2007 - Prosazovat integraci všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě na jedno centrální místo, např. portál veřejné správy. Termín: průběžně - Dokončení převodu kompetencí z centrální úrovně na územně samosprávné celky a dokončení územní reformy ve zbývajících agendách. Termín: 31. 12. 2007 - Provedení nezávislých procesních a organizačních auditů nejvýznamnějších agend státní správy. Termín: 30. 9. 2007 - Vypracování jediné právní úpravy postavení úředníků vykonávajících státní správu bez ohledu na postavení a právní formu jejich zaměstnavatele zejména tak, aby došlo k zavedení nového institutu manažera veřejné správy s plnou osobní odpovědností za svěřený úsek, agendu a zaměstnance a s dobrým platovým ohodnocením. Termín: 30. 6. 2007 - Schválení zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením ministerstva informatiky, a o změně některých zákonů. Termín: 31. 3. 2007 Rozsah kompetencí státní moci trvale, neviditelně a stále častěji zasahuje do oblastí, které byly vždy ve svobodné rozhodovací pravomoci občana. Čím více dochází k "bourání" fyzických hranic, tím více dochází k vytváření právních omezení, překážek a hranic, které nejen zavádějí neopodstatněnou regulaci života občanů, ale také neúměrně zvyšují požadavky na růst byrokracie. Nárůst mocenského monopolu státu a přílišná volnost správního uvážení zvyšují prostor pro korupci. Změny tohoto stavu lze dosáhnout trvalou snahou o snižování nadbytečných regulací a byrokratické zátěže. Nezbytnou součástí budoucího legislativního procesu musí být vyhodnocení konkrétních dopadů a nákladů, které způsobí přijetí právního předpisu. Zároveň je nutné provést revizi současného právního řádu s cílem ho zjednodušit a ztransparentnit. - Zahájení revizí veškerých procesních předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých správních agend, na jejichž základě budou moci být vytvořena univerzální procesní pravidla s minimem odchylek a výjimek. Termín: 30. 6. 2008 - Příprava zákona o legislativních pravidlech, který zprůhlední proces přijímání nových právních předpisů, sjednotí a ztransparentní legislativní proces, zapojí veřejnost do tvorby právních předpisů, včetně zavedení povinného zpracování analýzy regulačních a administrativních dopadů právního předpisu především na oblast veřejných rozpočtů a vzniku potencionálního rizika korupce. Termín: 31. 12. 2007 - Přijetí legislativních nástrojů vedoucích k zavedení povinnosti pravidelného ověřování opodstatněnosti a adekvátnosti každé regulace ve všech oblastech výkonu státní moci. Termín: 31. 3. 2007 Z hlediska rozvoje e-Governmentu zaostává Česká republika v současné době za srovnatelnými zeměmi v Evropě. Bez efektivního využívání nástrojů ICT ve veřejné správě nebude stát schopen v budoucnosti zajistit moderní službu občanům. Bezpečné a přitom bezbariérové sdílení dat mezi orgány veřejné správy a uživatelsky komfortní informační systémy mohou přinést větší efektivitu, dostupnost a hospodárnost při současném zvýšení kontroly veřejnosti nad výkonem veřejné moci. Prosazování nástrojů e-Governmentu je nástrojem pro zvýšení efektivnosti a transparentnosti veřejné správy. Cílem je vytvořit podmínky pro vznik základních registrů veřejné správy, zajištění dostatečně kapacitní a bezpečné komunikační infrastruktury a univerzálních kontaktních míst pro asistovanou službu občanům. - Zřízení Rady vlády pro rozvoj informační společnosti. Termín: 31. 1. 2007 - Vytvoření kontaktní sítě CZECH POINT - univerzálního místa pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, které jsou k dané osobě orgány veřejné moci vedeny. Termín: 31. 12. 2007 - Schválení obecného zákona, který umožní vytvoření centrálních registrů veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech. Termín: 31. 12. 2007 - Schválení zákona o e-Governmentu, který zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady samotnými a povede k elektronizaci procesů ve veřejné správě včetně vedení elektronických spisů. Termín: 31. 12. 2007 - Realizace koncepce zajištění komunikační infrastruktury veřejné správy založené na závazné účasti všech orgánů vykonávajících pravomoci státu. Termín: 31. 12. 2008

6) Reforma policie, bezpečnostních složek a jejich kontrolních orgánů a boj proti korupci

Tváří v tvář nejnovějším výzvám musí být Česká republika schopna zajistit ochranu svých občanů před stále více rostoucím rizikem teroristických útoků a hrozeb mezinárodního organizovaného zločinu. Klíčovým prvkem v boji proti těmto hrozbám je dobře fungující a efektivně působící systém zpravodajských služeb, včetně pravidel spolupráce mezi jednotlivými aktéry, tj. službami, Policií ČR, správními úřady, HZS, GŘC a dalšími. Vedle nezbytně nutné dobré organizační struktury, pravomocí, systému řízení a úkolování je důležité zajistit i optimální podobu veřejné (parlamentní) kontroly zpravodajských služeb. Neméně důležitá je připravenost ČR čelit stále častějším přírodním katastrofám a technologickým haváriím. - Vládní návrh Koncepce boje proti organizovanému zločinu Termín: 30. 4. 2007 - Dokončení analýzy efektivity současné podoby zpravodajských služeb v ČR Termín: 30. 6. 2007 - Základní koncepce nového systému zpravodajských služeb zahrnujícího konkrétní institucionální podobu, systém řízení, úkolování, odpovědnosti a parlamentní kontroly. Termín: 30. 11. 2007 - Návrh zákona o vnitřní bezpečnosti (včetně řešení teroristických hrozeb, kybernetické kriminality, pořádání hromadných akcí atd.) Termín: 30. 6. 2007 - Předložení příslušných změn zákonů tak, aby jejich účinnost byla realizovatelná od 1. ledna 2009 Termín: 30. 5. 2008 Základním předpokladem úspěšného boje proti trestné činnosti je kvalitní práce Policie ČR. Ta je postavena na optimální organizační struktuře, systému řízení, odpovídajícím materiálně-technickém a finančním zajištění. Současně je důležité změnit styl práce policie a stanovit jasné a přesné motivační prvky pro práci každého policisty, včetně důsledného postihu jednání neslučitelného se služební přísahou. Práce policie musí být postavena na důsledné aplikaci moderních informačních a komunikačních technologií a zbavena zbytečných a od podstaty práce odvádějících činností. Musí důsledně aplikovat možnosti dané novým služebním zákonem, včetně generační obměny policistů a moderní personální práce. - Vytvoření komise PČR pro reformu Policie ČR Termín: 31. 1. 2007 - Stanovení základních pilířů reformy Policie ČR Termín: 28. 2. 2007 - Rozhodnutí o nové organizační struktuře Policie ČR Termín: 30. 6. 2007 - Rozhodnutí o nové podobě kontroly nad činností bezpečnostních sborů Termín: 30. 9. 2007 - Zpracování nové koncepce systému vzdělávání Termín: 31. 12. 2007 - Předložení nového zákona o Policii ČR s účinností od 1. 1. 2009 Termín: 31. 1. 2008 - Průběžně realizovat projekt P 1000 - zlepšení pracovních podmínek pro činnost PČR Termín: 2010 Boj proti korupci je jednou ze základních priorit vlády. Příčinou neutěšeného stavu je zejména neefektivnost a netransparentnost veřejné správy, časté střety zájmů, nízká vynutitelnost zákonů a neexistence účinných protikorupčních opatření. Řešení tohoto patologického společenského jevu vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období 2006 - 2011, přijaté v říjnu 2006. Efektivní boj proti korupci musí být postaven na správné analýze příčin vzniku a existence korupce. Pouze vyvážený přístup, postavený na předcházení vzniku korupce, odhalování její existence a na jejím důsledném postihu může vést k úspěchu. Postup vlády proto bude postaven na třech pilířích - prevenci, průhlednosti a postihu. - Aktualizace termínů stanovených Strategií vlády v boji proti korupci Termín: 28. 2. 2007

7) České předsednictví EU a evropské fondy České předsednictví EU

Vstupem do EU získala ČR příležitost stát se aktivním spolutvůrcem evropské politické agendy. Předsednictví ČR v Radě EU je doposud nejvýznamnějším nástrojem, jak tuto příležitost naplnit. Tuto šanci je třeba využít k prosazení takového kurzu politiky, který bude odrážet nejen zájmy České republiky a jejích občanů, ale napomůže utváření společné a pro všechny přijatelné vize Evropské unie. Při formulaci programových priorit musíme vycházet ze skutečných ekonomických a politických možností České republiky a nepodléhat neodůvodněnému a naivnímu vizionářství. Na druhé straně by veškeré naše kroky na poli konkrétních politik EU měly vycházet ze základní premisy, a tou je přispět k takové podobě institucí a politik EU, která bude odpovídat novým výzvám 21. století a která zajistí, že půjde o projekt úspěšný. Chceme EU otevřenou, srozumitelnou lidem, zbavenou byrokratické zátěže, globálně konkurenceschopnou. ČR bude první větší "novou" členskou zemí, která bude EU předsedat (před námi pouze Slovinsko), proto má naše předsednictví do značné míry precedenční význam. Měli bychom si proto definovat omezený počet dosažitelných cílů. Základním dojmem z českého předsednictví by mělo být, že přispělo k praktickým a pragmatickým řešením konkrétních situací a problémů na úkor rozmáchlých a spíše ideologicky determinovaných projektů. Mottem českého předsednictví by se proto měly stát termíny jako "otevřenost", "odstraňování překážek", "adaptabilita", "funkčnost". - Za účelem nejlepší možné koordinace agendy předsednictví EU vláda znovu posoudí její nejvhodnější zastřešení (Úřad vlády - premiér, některé ze stávajících ministerstev - MZV, speciální člen vlády - ministr bez portfeje či místopředseda vlády) včetně příslušného zařazení vládního zmocněnce. Vláda stanoví v dostatečném časovém předstihu priority předsednictví, připraví rozpočet a harmonogram přípravy a průběhu předsednictví, připraví komunikační a informační systém včetně způsobu propagace a prezentace českého předsednictví. Vláda vytvoří institucionální mechanismy pro zapojení dalších správních úrovní státu (kraje), ekonomické sféry a nevládních organizací do přípravy předsednictví. - Reforma společné zemědělské politiky (SZP) Snahou ČR by mělo být iniciovat a účinně řídit diskusi o SZP jako jedné z výdajových stránek evropského rozpočtu. Vyhodnocení SZP a případná následná rozhodnutí Evropské rady v tomto směru budou de facto začátkem negociací o principech a formě následující finanční perspektivy EU. ČR by měla akcentovat následující body: 1. Vyhodnocení aktuálního dopadu jednání WTO na zemědělství v EU a nezbytné reformní kroky SZP 2. Revize výdajů společné zemědělské politiky 3. Administrace končící reformy cukerního systému a z toho plynoucích úkolů při současném hájení české pozice, a adaptace na otevření trhu s cukrem EU nejchudším zemím světa - Revize rozpočtu V návaznosti na závěry Evropské rady by měla na rozmezí let 2008-2009 být započata diskuse o revizi rozpočtu. Vzhledem k tomu, že ČR se v průběhu nadcházející finanční perspektivy bude stále více blížit pozici čistého plátce do rozpočtu, jde o téma, na němž máme velký zájem. Bez vedení diskuse o úpravách výdajové strany rozpočtu (zejména reforma SZP a politiky hospodářské a sociální soudržnosti) nelze předpokládat, že by byla zahájena diskuse o příjmové straně rozpočtu. Téma zavedení nového (autonomního) zdroje financování rozpočtu se nejeví jako příliš reálné, je kontroverzní a ČR by je proto neměla otevírat. - Liberalizace a vnitřní trh V průběhu roku 2006 plánuje Komise navrhnout revidovanou Strategii vnitřního trhu na období 2007-2013 navazující na období 2003-2006. V rámci debaty na toto téma vykrystalizuje konkrétnější podoba aktivit i pro české předsednictví. ČR by například měla mít zájem na doprojednání tzv. nedodělků ze směrnice o službách (zdravotní služby, oblast vysílání pracovníků, marketing a reklama). - Revize Lisabonské agendy Každé předsednictví v první polovině roku je významně poznamenáno průběžným vyhodnocováním Lisabonského procesu. Nejinak tomu bude i během českého předsednictví a tato problematika bude nevyhnutelně jednou z priorit ČR. V rámci revidovaného koordinačního cyklu Lisabonské strategie se v první polovině roku 2009 bude rozbíhat nový tříletý cyklus. - Otázky justice a vnitra Hlavní témata agendy justice a vnitra jsou v dlouhodobé perspektivě upravena víceletým Haagským programem (HP), který byl přijat Evropskou radou v prosinci 2004. Vzhledem jeho pětiletému intervalu bude rok 2009 obdobím, kdy budou vrcholit aktivity k dotažení cílů Haagského programu. Komunitarizace 3. pilíře je pro řadu členských států velmi citlivé a kontroverzní téma. V této souvislosti by Česká republika proto mohla prosazovat kvantitativní a komparativní analýzu účinnosti převodu dalších kompetencí v těchto oblastech na úroveň EU vs. jejich ponechání v kompetenci členských států. - Využívání evropských fondů pro období 2007-2013 Pro přípravu nového období čerpání evropských fondů je třeba využít zkušeností z období 2004-2006, které jednoznačně vedou k závěru, že celý systém je příliš těžkopádný a byrokratický. Systém ex-post čerpání sice umožňoval vyšší stupeň kontroly, ale na druhé straně omezoval přístup řady především menších žadatelů k evropským zdrojům. Budoucí období je třeba založit na principu průběžného financování, omezování administrativní a byrokratické zátěže a na principu průhlednosti a předem jasně stanovených pravidel. Při jednání s Evropskou komisí musí vláda důsledně hájit český zájem, kterým je posílení objemu dotací do infrastruktury a decentralizace významné části fondů do regionů. - Dokončit vyjednávání s EK o operačních programech na 2007-2013. Termín: 30. 6. 2007 - Připravit návrhy na zjednodušení a větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů. Připravit implementační dokumenty jednotlivých operačních programů, založené na výše uvedených principech. Termín: 31. 3. 2007 - Vytvořit přehledný a jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů. Termín : 30. 6. 2007 - Vyčerpat alokaci 2005 a zabránit vracení prostředků EU. Termín: 31. 12. 2007

Tereza Těžká: Je nás pět, mám třikrát víc lásky i trápení. Je mýtus, že nežárlíme | Video: DVTV, Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama