reklama

Jak chtějí politici pečovat o přírodu?

Deník Aktuálně.cz se podíval na téma životního prostředí do volebních programů čtyř parlamentních a dvou neparlamentních stran - z programů jsme vybírali konkrétní nápady.

ČSSD

 • Do roku 2010 dokončit vybudování a nebo rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod ve všech obcích nad 2000 obyvatel.
 • Zajistit do roku 2010 nejméně čtyřicet miliard Kč ze společných prostředků ČR a EU na snížení energetické náročnosti zavedením moderních technologií v energetice, průmyslu, dopravě i v domácnostech, na využívání obnovitelných zdrojů energie, na dosažení  úspor modernizací výrobních a spotřebních zařízení.
 • Prosazovat zachování lesů ve vlastnictví státu ve stávajícím rozsahu. Podpořit zvýšení podílu zpracování dřeva i zvýšení jeho spotřeby zejména ve stavebnictví.
 • Použít prostředky získané z obchodování s emisemi skleníkových plynů na obnovitelné zdroje energie.
 • Zpřísnit pravidla pro dovoz ojetých vozů nesplňujících nejnáročnější ekologická kritéria.
 • Přijmout pravidla, aby viník ekologické újmy byl povinen poškozenou přírodu uvést do původního stavu anebo provést náhradní opatření k odstranění ekologické zátěže. 
 • Provést ekologickou daňovou reformu.
 • Získat z fondů EU 200 miliard Kč do roku 2010 na podporu investičních projektů v životním prostředí.
 • Prosadit Kodex životního prostředí, který shrne a ujednotí dosud roztříštěnou právní úpravu ochrany životního prostředí.
 • Zkrátit řízení v právu životního prostředí o jeden procesní stupeň.
 • Zřídit regionální agentury nadačního typu, které budou jménem veřejnosti zastupovat zájmy životního prostředí.

KDU-ČSL

 • Dosáhnout alespoň 8% podílu energie z větru, slunce, malých vodních elektráren či tepelných čerpadel podílu těchto zdrojů do roku 2010 a 16% podílu do roku 2030.
 • Podporovat prevenci vzniku odpadů a jejich využívání, například úhradou za vytěžené horniny a nerosty, poplatky za odstraňování odpadu a podporou rozvoje recyklačních technologií.
 • Zachovat územní ekologické limity těžby hnědého uhlí, např. Horního Jiřetína a Černic. Provést odpis zásob uhlí, které se pod těmito obcemi nacházejí.
 • Dosáhnout dohody o vymístění těžby hornin a nerostů z chráněných území.
 • Dokončit ekologickou daňovou reformu.

KSČM

 • Ve svém programu nic konkrétního nezveřejnila.

ODS

 • Ve svém programu nic konkrétního nezveřejnila.

SNK - EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

 • Definovat veřejný zájem při výstavbě a modernizaci dopravních cest ve vztahu k životnímu prostředí.

STRANA ZELENÝCH (výběr)

 • Prosadit obnovu lesa pomocí přirozených dřevin tak, aby v roce 2010 dosáhlo v obnovovaných lesních porostech jejich zastoupení alespoň 50 %. Navrhnout program přírodě blízkých lesů a luk v nivách řek a potoků pro jejich mimořádný ekologický a protipovodňový význam.
 • Zajistit, aby bylo ekologickým zemědělstvím v roce 2010 obhospodařováno alespoň 10 % zemědělské půdy, čímž chceme zároveň několikanásobně zvýšit produkci biopotravin. Nasměrovat podporu zemědělců z veřejných zdrojů více na péči o krajinu a na zemědělské systémy šetrné k životnímu prostředí. Tedy například zahrnout do dotačních podmínek povinný minimální podíl ekologicky stabilních ploch typu travnatých ploch, biokoridorů a biocenter. Navrhnout zpřísnění legislativních podmínek ochrany vod před splachy z polí.
 • Podpořit masivní financování staveb čistíren odpadních vod i osvětu k používání bezfosfátových pracích a čistících prostředků. Iniciovat vydání vyhlášky k zákazu těch fosfátových. Prosazovat stavby rybích přechodů. Omezit výdajů na investice do megalomanských staveb a vodních cest, zejména jezů na Labi. Nenaplnit zastaralé představy o výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe.
 • Rozšířit počet chráněných krajinných oblastí ze současných 25 na nejméně 30, a to vyhlášením CHKO Novohradské hory, Brdy, Střední Poohří - Doupovské hory, Západní Krušné hory, Dolní Poorličí a Dolní Pomoraví.
 • Připravit a realizovat program výstavby oplocení vybraných silničních i dálničních úseků a migračních přechodů pro volně žijící živočichy v místech jejich migrace. Prosazovat ochranu stožárů elektrického vedení tak, aby nezabíjely ptáky.
 • Dosáhnout minimálně 50 % využití komunálního odpadu v roce 2012. V každé domácnosti dosáhnout do roku 2012 toho, aby vzdálenost nádob na separovaný odpad určený k recyklaci nebyla větší než vzdálenost k popelnici na směsný odpad. Zavést v obcích též pytlový sběr odpadů. Každý bude moci dávat komunální odpad pouze do určených pytlů, které budou zpoplatněny - zaplatí za nevytříděný odpad jen tolik, kolik ho sám vyprodukuje. Po vzoru Německa nebo Slovenska zavést povinné zálohování i jednorázových lahví, které bude průmysl motivovat k vyšší recyklaci. Zavést 80 % nápojů ve vratných zálohovaných lahvích do roku 2010.
 • Nepodporovat výstavbu spaloven z veřejných zdrojů. Zastaralé spalovny jsou významným zdrojem emisí do ovzduší. Investice do spalovny o kapacitě 100 tisíc tun jsou v současnosti asi dvě miliardy korun.
 • Prosadit zákaz transportu jatečních zvířat na porážku na větší vzdálenost než 300 km od hospodářství a zákaz jejich převážení přes území ČR.
 • Podpořit přeřazení palivových produktů z biomasy (ekobrikety, pelety) do snížené sazby DPH.
 • Navrhnout doporučené kvóty podílu biopotravin ve veřejném nekomerčním stravování (školy, nemocnice, úřady, zdravotnická a sociální zařízení).
 • Omezit legální billboardy v krajině, u komunikací a likvidovat nelegální v obcích.

 

Neznámkuje a nedává diktáty: Chci děti podporovat, ne je nachytávat na tom, co neumí | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama