reklama

Obecné podmínky soutěží na Žena.cz

Seznamte se s obecnými podmínkami, které platí pro soutěže konané na webu Žena.cz.

Statut a pravidla soutěže na Žena.cz (dále jen "statut"). Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen "soutěž"). Tento statut je dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Na statut navazují pravidla jednotlivých soutěží, která jsou uveřejněna vždy společně s konkrétní soutěží (dále jen "text soutěže").

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 28191226 (dále jen "pořadatel").

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky (dál jen "místo konání soutěže") vždy v přesně stanoveném termínu uvedeném v textu soutěže (dále jen "doba konání soutěže").

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící").

Každý soutěžící se smí účastnit soutěže jen jednou.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba ji blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že řádně vyplní registrační formulář, který je uveřejněn na www.zena.cz podle konání soutěže (dále jen "registrační formulář") a splní podmínky uvedené v textu soutěže. Soutěžící může být dle textu soutěže povinen např. vybrat správnou odpověď z pevně stanovených možností (a, b, c, atd.) (dále jen "soutěžní otázky"), správně odpovědět na doplňující soutěžní otázku (dále jen "doplňující soutěžní otázka"), zaslat fotografický, audiovizuální či jiný obdobný materiál (dále jen "soutěžní materiál") nebo splnit jiné obdobné podmínky uvedené v textu soutěže.

5. Registrace

Pro řádnou registraci do soutěže musí soutěžící v rámci registračního formuláře vyplnit řádně a pravdivě následující údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon. Dále je soutěžící povinen potvrdit souhlas s pravidly soutěže a splnit podmínky uvedené v textu soutěže (např. odpovědět na soutěžní otázku) a vše odeslat přes dané internetové stránky.

Do soutěže nebudou zejména zařazeny registrační formuláře vyplněné mimo dobu konání soutěže či registrační formuláře neobsahující veškeré údaje. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.

Za soutěžícího se považuje osoba, jež je uvedena ve vyplněném registračním formuláři. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který je uveden v registračním formuláři. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

6. Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou vždy uvedeny v textu soutěže, stejně tak počet výherců.

Výherci se stanou soutěžící, kteří se soutěže zúčastnili v souladu s těmito pravidly a splnili podmínky uvedené v textu soutěže (např. vybrali správné odpovědi na soutěžní otázky, správně odpověděli na doplňující soutěžní otázku nebo zaslali soutěžní materiál, který nejlépe splňoval kritéria uvedená v textu soutěže).

7. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherci v soutěži budou o výhře informováni telefonicky nebo emailem nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyhodnocení soutěže.

8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon, které soutěžící vyplnil v registračním formuláři, případně ke zpracování dalších údajů, které soutěžící pořadateli sdělil v souvislosti s jeho účastí v soutěži. V případě, že se soutěžící stane výhercem soutěže, může dojít rovněž ke zpracování jeho doručovací adresy (dále jen "údaje").

Správcem těchto údajů je pořadatel soutěže - společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 28191226.

Právní titulem pro zpracování údajů je plnění smluvního vztahu. Údaje jsou na základě tohoto titulu zpracovávány za účelem zajištění řádné účasti soutěžícího v soutěži, za účelem vyhodnocení soutěže a za účelem řádného předání cen.  Dále jsou údaje zpracovány z titulu oprávněného zájmu na vedení související evidence a ochraně proti protiprávnímu jednání.

Soutěžící má rovněž možnost v rámci registračního formuláře udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení. V takovém případě mu budou zasílány další nabídky týkající se výrobků a služeb pořadatele.

Pořadatel bude uchovávat údaje do doby řádného ukončení a vyhodnocení soutěže a následně po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv a oprávněných zájmů pořadatele v souvislosti s pořádáním soutěže. V případě, že soutěžící udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou jeho údaje zpracovány do doby odvolání souhlasu.

Údaje soutěžících budou zpracovány primárně pověřenými zaměstnanci pořadatele. Vzhledem k tomu, že soutěž probíhá v on-line prostředí mohou být údaje zpřístupněny rovněž externím dodavatelům služeb, zejména dodavatelům počítačových systémů nebo serverových služeb. Někteří dodavatelé mohou mít sídlo v USA, v takovém případě dochází k předávání údajů pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro takový přenos dat schválené Evropskou komisí (tzv. Privacy Shield).

Pořadatel může zpřístupnit údaje rovněž doručovací společnosti zajišťující doručení výhry výherci soutěže. Doručení výhry výherci může v některých případech zajišťovat partner soutěže. V takovém případě jsou partnerovi soutěže poskytnuty údaje nezbytné pro doručení výhry výherci.

Soutěžící bere na vědomí, že má v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že soutěžící udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů však není dotčena zákonnost předchozího zpracování. V případě pochybností o dodržování pravidel zpracování osobních údajů se může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Soutěžící může kontaktovat pořadatele (správce osobních údajů) na adrese Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [email protected].

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít v souladu s §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník i chráněné prvky jeho osobnosti; v této souvislosti je tak pořadatel oprávněn přiměřeně užít i jméno, příjmení, podobu a projevy osobní povahy účastníka soutěže, v médiích (včetně sítě Internet), v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže.

9. Duševní vlastnictví

V případě, že předpokladem účasti v soutěži je zaslání soutěžního materiálu, účastník soutěže tímto výslovně prohlašuje, že k jím zaslanému fotografickému či jinému materiálu vykonává veškerá práva vyplývající z duševního vlastnictví a že jeho zveřejněním na serverech pořadatele a jeho sociálních sítích v souvislosti se soutěží nedojde k zásahu do práv třetích osob. Účastník soutěže zároveň tímto vyslovuje souhlas se zveřejněním jím poskytnutého soutěžního materiálu na serverech pořadatele a jeho sociálních sítích v rámci soutěže.

10. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly soutěžícím způsobeny užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetové stránce www.zena.cz.

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

reklama
reklama
reklama