reklama

Vláda má plán na korupci. Projděte si, na čem se shodla

Foto: Ludvík Hradilek

Dokument - Protikorupční strategie navrhovaná Věcmi veřejnými, kterou vláda definitivně schválila 19. ledna 2011.

1. Oblast veřejné správy

- Zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů a pro posílení odpovědnosti za způsobenou škodu - státní zastupitelství by měla dostat možnost napadat v netrestním řízení smlouvy na obchodní smlouvu uzavřenou mezi obcí, městem či krajem a soukromým subjektem

- Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik (byly připomínky - nakonec bod schválen)

- Zvýšení efektivity výkonu a stabilizace státní správy prostřednictvím nového zákona o úřednících (na základě připomínek bude vypracována analýza, zda je nutné vytvořit zcela nový zákon o úřednících, zda není možné použít platný služební zákon)

- Zavedení větší transparentnosti hlasování v orgánech územní samosprávy ve věcech nakládání s majetkem územní samosprávy nebo o zakázkách, dotacích a grantech

- Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností s majetkovou účastí státu

- Změna přístupu členů zastupitelstev územních samosprávných celků k informacím

- Úprava kompetencí mezi zastupitelstvem a radou zamezující obcházení zákona

- Zavedení institutu "testů spolehlivosti" pro další osoby působící v orgánech veřejné moci

- Zavedení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k územním samosprávným celkům
- Zvýšení standardizace kontrolních procesů ve veřejné správě

- Zákon o řídicím a kontrolním systému veřejné správy

- Zavedení registru přestupků

- Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

- Zakotvení povinnosti orgánů veřejné moci zpracovat a veřejně publikovat vlastní etický kodex

- Zajištění souladu realizace SMART Administration s digitální agendou

- Zajištění systémového vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v problematice boje proti korupci

- Zveřejňování prodeje veřejného majetku

- Analýza whistleblowingu (oznamování korupce) a ochrany oznamovatelů korupčního jednání

- Podpora nestátních neziskových protikorupčních organizací nebo spolupráce s nimi

- Podpora a rozvoj protikorupční linky 199

- Provozování centrální internetové stránky poskytující informace o problematice boje proti korupci

2. Oblast veřejných zakázek

- Do zákona o veřejných zakázkách budou zahrnuty připomínky NERV a platformy pro veřejné zakázky při Americké obchodní komoře

- Využívání centrálních nákupů

- Úprava centrální adresy

- Úpravy zákonů pro oblast dotací a grantů

- Zpracování katalogu vzorové dokumentace

- Předkládání výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v ČR

3. Oblast policie

- Zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného. O "beztrestnosti" pachatele bude rozhodovat soudce s tím, že za splnění zákonných podmínek bude povinen upustit od potrestání. Konstatuje vinu, a upustí od potrestání.

- Změna podmínek použití odposlechů telekomunikačního provozu a nasazení agenta podle trestního řádu (byly připomínky, bod nakonec schválen)

- Přístup orgánů činných v trestním řízení k údajům z daňového řízení (na základě připomínek bude mít přístup pouze jeden policejní specializovaný útvar)

- Návrh na zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů (původně byla v návrhu pouze analýza nákladů na její zřízení)

- Dokončení transformace služby cizinecké policie

- Analýza institutu účinné lítosti

- Zjištění efektivity při vyšetřování korupce v činnosti policie

- Posílení restitutivní funkce trestního řízení včetně odčerpání výnosů

- Zefektivnění systému získávání informací v trestním řízení od finančních institucí. Registr bankovních účtů, který by policii usnadnil hledání důkazů, vláda odmítla

- Rozvoj sdílení a ochrany dat v rámci policie

- Podpora elektronického trestního řízení

- Zpracování metodik k chování policistů v určitých korupčních situacích

- Zavedení systému celoživotního vzdělávání příslušníků policie v oblasti boje proti korupci a zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti

- Zajištění podpisu dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace

- Zřízení ombudsmana policie

- Zavedení opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi

4. Oblast státního zastupitelství a soudů

- Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství za výkon svěřené pravomoci

- Zpřísnění trestů za korupční jednání u úředních osob

- Změna místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě

- Analýza možností odčerpávat odsouzeným majetek pocházející z nelegitimních zdrojů

- Zvýšení dohledu ministerstva spravedlnosti nad ostatními právnickými povoláními v oblasti kárné odpovědnosti

- Zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě

- Zajištění systému celoživotního vzdělávání soudců a státních zástupců

5. Oblast moci zákonodárné

- Zprůhlednění financování politických stran (vláda chce zřízení účtů politických stran u České národní banky)

- Zavedení centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů

- Změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jednacího řádu Senátu Parlamentu České republiky

- Předložení návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

- Analýza komplexní právní úpravy v oblasti lobbingu

- Zavedení povinných hodnocení korupčních rizik

- Zpracování etických kodexů na úrovni všech volených zástupců

- Analýza možností boje proti korupci v soukromé sféře

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama