reklama

Text dopisu Pharmosu Jiřímu Paroubkovi

Text dopisu společnosti Pharmos předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi, v němž firma oznamuje, že od 1. března přestane dodávat léky do tří fakultních nemocnic.

Vážený pane předsedo vlády,

dne 20. února tohoto roku jsme se na ministerstvu zdravotnictví ČR dohodli, že obnovíme dodávky léků do lékáren fakultních nemocnic Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Praze a Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně. Tohoto úkolu jsme se ujali v přesvědčení, že budeme tak moci činit v souladu s platnými zákony České republiky.

V průběhu sjednávání konkrétních podmínek o dodávkách do jednotlivých nemocnic jsme však postupně docházeli k celé řadě skutečností, o kterých bychom vás rádi informovali.

Dále bychom Vám také chtěli sdělit, co nás vede k přijetí opatření, která uvedeme v závěru tohoto dopisu.

Ministrem zdravotnictví ČR Davidem Rathem nám bylo potvrzeno, že všem distributorům budou uhrazeny jejich polhůtné pohledávky do výše cca 400 milionů Kč za shora uvedenými fakultními nemocnicemi, a náš požadavek, aby tomu tak bylo do 31. března 2006, byl akceptován.

Celkové polhůtné závazky výše uvedených tří fakultních nemocnic představují však ke dni 22. února 2006 cca 1,2 miliardy Kč a při navrhované úhradě cca 400 milionů Kč dojde tedy pouze k uspokojení splatných pohledávek do výše třetiny jejich skutečného objemu. Naše informace o velikosti tohoto dluhu přitom pocházejí přímo od nejvyššího vedení těchto nemocnic.

Můžeme se tedy v tomto ohledu domnívat, že ministr zdravotnictví ČR David Rath Vás tedy v této souvislosti buď záměrně mystifikoval o výši skutečných dluhů po lhůtě splatnosti, nebo nemá základní informace o činnosti a ekonomické situaci v těchto zařízeních - fakultních nemocnicích - jež jsou ze zákona přímo řízeny ministerstvem zdravotnictví ČR.

V denním tisku dne 22. února 2006 proběhla zpráva, že vláda bude moci za tímto účelem uvolnit 280 milionů Kč a zbylou část 100 - 200 milionů Kč po projednání v rozpočtovém výboru Parlamentu ČR. V případě úhrady této částky distributorům léků by se jednotlivé nemocnice dopustily porušení ust. §256a trestního zákona.

Všichni současní dodavatelé nemohou přijmout úhrady splatných pohledávek v dobré víře tedy tak, aby nedošlo k jejich zvýhodnění podle shora citovaného ustanovení trestního zákona, pokud by ve stejném poměru nebyli uspokojeni i ostatní věřitelé, tedy pokud by nebyli tito ostatní věřitelé poškozeni.

Dalším stejně závažným problémem je skutečnost, že stávající dodavatelé nebudou smět ze stejného důvodu přijímat platby za dodávky, které v současnosti dodávají. Mohli by tak učinit, pokud by jejich faktury byly pohledávkami nejstaršími. Z toho vyplývá, že dodávky lze realizovat a platby přijímat, pokud vláda České republiky uvolní pro oddlužení těchto tří nemocnic částku 1,2 miliardy Kč.

Jsme znepokojeni skutečností, že ministr zdravotnictví ČR a jeho náměstci nepokládají závažné porušení zákona za mimořádnou
situaci, naopak jsou schopni svým dosavadním jednáním zavést naši společnost a členy jejích statutárních orgánů do situace na hranici zákona nebo spíše již mimo zákon. Trváme na tom, aby pracovníci jednoho z nejvyšších orgánů výkonné moci ČR prokazovali při své práci bezpodmínečný respekt k platným právním předpisům a zejména k zákonům ČR.

Vážený pane předsedo vlády,

po prvních kontaktech dne 16. února tohoto roku obdržela naše společnost dne 22. února 2006 návrhy na uzavření smluv, jejichž
obsahem je mimo jiné ustanovení o platbách, jejichž velikost závisí na velikosti objemu dodávek naší společnosti PHARMOS, a.s. shora uvedeným fakultním nemocnicím.

Návrhy smluv jsme obdrželi od osoby, jež se na tomto ministerstvu pohybovala s jistou samozřejmostí, ve styku s náměstky ministra přicházející až do familiárnosti a rovněž byla účastná našeho jednání s ministrem zdravotnictví. Tyto smlouvy jsme prostudovali, důkladně posoudili a  potvrdilo se naše podezření, že se může jednat o vyžádanou korupci, jíž bychom byli jako plátci jednoznačnými účastníky.

Tuto skutečnost považujeme za velice alarmující, protože nedobrou situaci, ve které se naše zdravotnictví v současné době nachází, zřejmě mohou zneužívat určité "zájmové skupiny" blízké vrcholným představitelům ministerstva zdravotnictví ČR k vlastnímu obohacení.

Z tohoto důvodu jsme doslova nuceni podat návrh trestního oznámení na neznámého pachatele s podezřením na možnost spáchání některého z trestných činů popsaných v ustanovení §160 až 162 trestního zákona.

Na základě výše uvedených skutečností jsme nuceni přehodnotit náš závazek dodávat léčiva do shora uvedených fakultních nemocnic. Musíme Vám tímto dopisem, vážený pane předsedo vlády, sdělit, že počínaje dnem 1.3.2006 budou společností  PHARMOS, a.s. dodávky léčiv zastaveny.

O obnovení těchto dodávek pak můžeme jednat pouze s takovým vedením Ministerstva zdravotnictví ČR, které nám zajistí korektní jednání a striktně zákonný postup bez možnosti vzniku sebemenšího podezření na korupční jednání.

Zároveň Vás tímto žádáme o vaše stanovisko k výše uvedeným skutečnostem.

Za PHARMOS, a.s. představenstvo společnosti
Ing. Roman Kejzlar
PharmDr. Jiří Korta
PharmDr. Marcel Cech
Ing. Jan Šula

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama