reklama

Stanovisko ministerstva práce k ústavu v Liběšicích

Dokument - Přečtěte si celou tiskovou zprávu, kterou k inspekci v ústavu v Liběšicích vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Inspekce MPSV v zařízení Liběšice nezjistila pochybení, o kterých se zmiňovala reportáž BBC

Inspekce kvality sociálních služeb v Domově Na zámku Liběšice proběhla ve dnech 28. a 29. února 2008. S ohledem na zjištění inspekce kvality sociálních služeb můžeme konstatovat, že služba plně podporuje své uživatele v naplňování jejich lidských i občanských práv. Inspekce nezjistila, že by k porušování práv i lidí s nejtěžším postižením v tomto zařízení docházelo. 

Zařízení v Liběšicích dříve navštívil tým BBC a záběry z tohoto zařízení byly nejčastěji zmiňovány v kritické reportáži. Inspekce ještě není uzavřena, nicméně nebyla zjištěna žádná pochybení související s lidskými právy klientů zařízení, zmíněná v reportáži. Pochybení, která zjistila inspekce MPSV, byla pouze administrativního charakteru a lze je řešit vzájemnou dohodou.

Členy inspekčního týmu byli úředníci MPSV a dvě specializované odbornice, s více než desetiletou praxí na vedoucí pozici v obdobném druhu sociální služby.

Při hodnocení kvality služby se inspekce zaměřila na ochranu práv uživatelů, individuální plánování, stížnosti, dokumentaci zaměřenou na ochranu právu uživatelů a oblast opatření omezující pohyb osob. Součástí bylo zjišťování materiálních a technických podmínek.

Domov pro osoby se zdravotním postižením je umístěn v zámku v malé obci. Zařízení má až dvanáctilůžkové pokoje, nicméně poskytovatel již plánuje přestavbu objektu, zaměřenou na zajištění soukromí uživatelů. Přestavba závisí na získání  finančních prostředků, které jsou bohužel omezeny. Poskytovatel již ovšem má připraveny plány této přestavby. 

Uživatelé mají možnost vybavit si pokoj vlastním TV, rádiem, obrázky a dalšími drobnými předměty , které neomezují a nepohoršují ostatní uživatele. Uživatelé mohou využívat společná sociální zařízení, společenské místnosti s TV, jídelnu, návštěvní místnost, různé dílny, zámecký park, sportovní areál a venkovní centrum aktivity.

Samotný interiér je dle možností příjemně zařízen a vybaven.  Všichni uživatelé, kteří spí v lůžku s vysokými postranicemi, mají tato lůžka doporučena a indikována lékařem, protože v těchto případech hrozí vysoké riziko pádu. Přesto jsou tyto postýlky průběžně (podle možné výše finančních prostředků) vyměňovány za odpovídající dřevěná lůžka. Samotná lůžka s vysokými postranicemi jsou užívána pouze u lidí s nejtěžšími formami kombinovaného postižení, kteří se ovšem mohou pohybovat do té míry, že hrozí riziko přepadnutí přes běžné postranice.

Domov nabízí mnoho volnočasových a zájmových aktivit jako je např. hudební skupina, sportovní klub, kuchařský kroužek, turistika, dřevařská a košíkářská dílna, keramika, ruční a výtvarné práce, hydroterapie, cannisterapie, divadelní kroužek, šachový klub, arteterapie, kroužek dovedných rukou. Uživatelé služby se zúčastňují nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v blízkém i širším okolí, v rámci celé republiky i v zahraničí, které pořádají organizace, zařízení a aktivity ze všech oblastí společnosti. Domov sám řadu sportovních, kulturních a společenských akcí pořádá.

Domov spolupracuje s agenturou podporovaného zaměstnávání, kde uživatelé navštěvují Job club a část uživatelů již pracuje mimo domov. Uživatelé mají možnost navštěvovat třídu Pomocné školy a Rehabilitační třídu, které jsou detašovanými pracovišti Speciálních škol Litoměřice. Pro uživatele zajišťujeme i další vzdělávání v rámci večerní školy, kterou zajišťuje pedagožka Speciálních škol Litoměřice.

Všichni obyvatelé zařízení mají pestrý denní program, který závisí na jejich individuálních potřebách. I uživatelé s nejtěžším postižením se v době mimo spánku pohybují např. v herně, specializovaném míčkovém bazénku, nebo na vozíku chodí na procházky na zahradu. Poskytovatel při práci s lidmi s nejtěžším postižením užívá např. bazální stimulace.

Pracovníci v přímé péči o klienty jsou průběžně vzdělávání v zajištění odborných metod práce s touto cílovou skupinou. Poskytovatel dlouhodobě reflektuje a mapuje rizikové prostředky a metody, které mohou vést k porušení práv. Je vedena evidence užití postranice. Klecová lůžka se sítí a mříží byla odstraněna již během roku 2004.

Rizikovou oblastí této služby je samotný objekt, ve kterém je služba poskytována, s ohledem na obtíže pro zajištění soukromí uživatelům. 

Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama