reklama

Vyjádření ministerstva práce a soc. věcí

Klecová lůžka v ústavech sociální péče téměř neexistují Tisková zpráva Praha 11. 4. 2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nesouhlasí s tvrzením Mezinárodní organizace pro práva lidí s mentálním postižením, že jsou klienti v ústavech sociální péče zavíráni do klecí. MPSV řeší problematiku restriktivních opatření už od roku 2003 a v současné době už v ústavech sociální péče klecová lůžka téměř neexistují. Přesto se stále objevují nepravdivá vyjádření o situaci v ČR.

Celou situaci restriktivních opatření začalo MPSV řešit na základě zprávy CPT (Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání). Pracovníci MPSV nejdříve zjišťovali, jak je ošetřeno používání restriktivních opatření v jiných zemích EU.  Zajímaly je také názory lidí z praxe a odborníků, kteří se zabývají zvládáním agresivity a afektivních záchvatů klientů. V roce 2004 bylo v ČR celkem 654 klecových lůžek se sítí či mříží. Od té doby se situace podstatně změnila. Například v ústavech sociální péče, které spadají přímo pod MPSV, není v současné době takové lůžko už ani jedno. Nové statistické údaje budou k dispozici koncem letošního roku.

MPSV už dva roky pořádá výcvik pro pracovníky ústavů, jehož cílem je zvládnout klienta v agresi pomocí chvatů a slovní domluvy. Bez klecí a sedativ. MPSV informace o výcviku zveřejňuje na svých internetových stránkách, ale také pravidelně v odborném tisku. Bohužel některé organizace, které se na danou problematiku zaměřují, o této skutečnosti nevědí nebo nechtějí vědět.

MPSV řeší problematiku především prostřednictvím vzdělávání poskytovatelů a učí je, jak předcházet používání prostředků omezujících pohyb člověka (výše zmíněný výcvik).  V rámci vzdělávání pořádá MPSV ve spolupráci s odborníky z Velké Británie a Nizozemska kurz pro odborníky z řad pracovníků sociálních služeb v ČR. Ti pak předávají získané znalosti a dovednosti pracovníkům v ústavech sociální péče.

Od května 2005 je účinná novela zákona o sociálním zabezpečení. Nová právní úprava mimo jiné ošetřuje také problematiku používání restriktivních opatření v ústavech sociální péče a domovech pro seniory, mezi které patří např. klecová lůžka opatřená mříží či sítí. Používání těchto opatření je možné pouze ve výjimečných případech, a to jen tehdy, pokud by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví samotného klienta nebo jiných osob. K použití opatření, které omezí pohyb uživatele služby, je vždy nezbytné vyjádření lékaře. Vedení ústavu musí v takových případech informovat zákonného zástupce klienta. Novela také zavedla povinnost evidovat tyto úkony.

Jak vyplývá z výše uvedeného, v ČR platí zákonem stanovená pravidla, která umožňují používání restriktivních opatření pouze ve výjimečných případech a pouze na dobu nezbytně nutnou. Není tedy pravda, že by Česká republika porušovala v tomto ohledu lidská práva.

Kromě toho MPSV v současné době připravuje "Koncepci podpory transformace rezidenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb". Materiál předloží do 30. 6. 2006 vládě. Jeho cílem je podpořit individualizovanou péči, která bude vycházet ze skutečných možností a potřeb uživatelů ústavní sociální péče. Jedině taková péče maximálně omezí používání prostředků omezujících pohyb.

V souvislosti s touto problematikou vznikl i dokumentární film MPSV "Bez klecí aneb dobrá praxe", který je k dispozici na webových stránkách ministerstva www.mpsv.cz v sekci "Sociální služby problematika restriktivních opatření". 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV

Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama