reklama
 

Chystáte svatbu: Jak na doklady, úřady, razítka?

Úřední řeč definuje manželství jako trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před matričním úřadem nebo před orgánem církve, oprávněné k tomu zvláštním zákonem.

Foto: Profimedia.cz

Úřední řeč definuje manželství jako trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před matričním úřadem nebo před orgánem církve, oprávněné k tomu zvláštním zákonem.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Do manželství smí vstoupit člověk starší 18 let. Pokud jste mladší, tady minimálně šestnáctiletí, potřebujete pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

K uzavření manželství budete potřebovat následující doklady:

 • Písemný dotazník k uzavření manželství (seženete na matrice příslušného úřadu)
 • Rodné listy
 • Doklad o státním občanství
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (v případě rozvodu)
 • Úmrtní list zemřelého manžela/manželky (jde-li o vdovce/vdovu)
 • Jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství o opatřené doložkou o nabytí právní moci
 • Osvědčení k uzavření církevního sňatku vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno na základě písemné žádosti snoubenců.
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele nebo podle posledního trvalého pobytu v ČR.
 • Rozhodne-li se občan České republiky uzavřít manželství v cizině nebo na zastupitelském úřadu, vystaví matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana, a to na základě žádosti, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Svatba s cizincem

Potřebné doklady:

Cizinec, který se chystá uzavřít sňatek v České republice potřebuje následující doklady:

 • Rodný list, nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích.
 • Doklad o státním občanství - lze prokázat cestovním pasem
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší šesti měsíců (povolení domovského státu uzavřít manželství v ČR a pokud domovský stát takové potvrzení nevydává, předloží cizinec dokument o této skutečnosti).
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu - je-li cizím státem vydáváno
 • Úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý). Není třeba předkládat, jestliže je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství na území ČR.
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)

Více se o svatbách dozvíte ZDE!

Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR - vydá Policie ČR a nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů. Netýká se občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem, jmenovaným dekretem příslušného soudu.

Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou tzv.: "Apostillou". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Pokud jeden ze snoubenců nemluví česky, musí být při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si zařídí snoubenci na vlastní náklady. V případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk a učiní o tom písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

Úřední poplatky

 • Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost  je 1000 Kč. Poplatek se hradí v den podání žádosti.
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3000 Kč.
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2000 Kč.
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč.

Změna příjmení

Před svatbou se snoubenci musí domluvit, jaké budou používat příjmení a jaké příjmení ponesou jejich děti. Tuto informaci vyplní do Dotazníku k uzavření manželství. Možností je několik. Novomanželé si zvolí společné příjmení jednoho z nich, používají svá dosavadní, nebo společné příjmení spolu s dosavadním. Příjmení dětí musí být stejné jako příjmení jednoho z rodičů. Pokud si manželé vyberou zcela jiné příjmení, např. po prarodičích, je třeba zažádat o změnu společného příjmení následně. Žádosti nemusí být vyhověno, manželé musí mít k žádosti vážný důvod. Společné příjmení pak automaticky převezmou děti a to i ty, které byly narozené ještě před uzavřením manželství.

Co musíte udělat po svatbě

Po změně rodinného stavu nebo příjmení musíte do 15ti  pracovních dnů požádat o vystavení nového občanského průkazu. Za přestupek na úseku občanských průkazů můžete dostat pokutu až do výše 10 000 Kč. Změnu rodinného stavu nebo příjmení sdělte např. zaměstnavateli, lékaři, bance, zdravotní pojišťovně a samozřejmě bývalému přítelovi, který vás kdysi potupně opustil…

Uvolnění ze zaměstnání

Pracovní volno na svatbu, ať již vlastní nebo svatbu dítěte, je stanoveno zákonem.

Vlastní svatba

Zaměstnanec má nárok na 2 dny pracovního volna (z toho jeden na den obřadu), náhrada mzdy přísluší však pouze za 1 den.
Pokud máte svatbu o víkendu nebo státním svátku, volný den se nedá přenést a propadá.

Svatba dítěte

Zaměstnanec má nárok na 1 den pracovního volna (na obřad) s náhradou mzdy.

Svatba rodičů

Zaměstnanec má nárok na 1 den pracovního volna (na obřad) bez náhrady mzdy.

Více se o svatbách dozvíte ZDE!

zdroj: www.svatbatrochujinak.cz

Krásná a chlupatá. Brenna byla posedlá odstraňováním chloupků, dnes se jimi chlubí | Video: Instagram/Brenna Pennly
reklama
reklama
reklama