reklama

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k VŘSR

KSČM čeká na výsledky voleb
KSČM čeká na výsledky voleb | Foto: Ludvík Hradilek

Dokument - Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM.

Stanovisko k 90. výročí VŘSR

7. listopadu 2007 si připomínáme 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku. Touto revolucí vyvrcholila vážná krize kapitalismu. Imperialistická světová válka, která stála životy milióny lidí a další milióny uvrhla do bídy a strádání, mimořádně vyhrotila všechny tehdejší rozpory kapitalismu a plynule přešla do velké revoluční vlny.

Kapitalistický řetězec se nakonec podařilo důkladně a na dlouhou dobu protrhnout v Rusku. Zde se totiž rozpory mimořádně kumulovaly v důsledku přetrvávání feudálních přežitků a antidemokratické zkostnatělé diktatury a v čele revolučního boje tu stála mimořádně připravená bolševická strana.

VŘSR v roce 1917 zásadním způsobem změnila tok světových dějin. Hned ve svých prvních výnosech Dekretu o míru, Dekretu o půdě a Deklaraci práv národů Ruska vyjádřila základní životní zájmy širokých lidových vrstev. Otevřela cestu budování alternativního, nekapitalistického systému, a zahájila tak novou epochu v dějinách lidstva. Byla to epocha soutěžení kapitalismu a první, jediné tehdy reálné historické formy socialismu.

Ruská revoluce i další vývoj nově nastoleného systému se odehrávaly v mimořádně obtížných podmínkách. Byly od počátku zatíženy limity vyplývajícími z dosaženého stupně industriálního vývoje a jeho deformované podoby v zaostalém Rusku. To všechno ještě vyhrotil intenzivní odpor poražených vládnoucích vrstev a s ním v jednotě působící útok světového imperialismu.

Přes ekonomickou blokádu, různorodou záškodnickou činnost, ideologickou válku a dokonce i přímou intervenci se sovětské Rusko ubránilo. Síly reakce neváhaly ani s podporou fašismu, která vedla až ke druhé světové válce. V té nesl Sovětský svaz hlavní tíhu boje a úspěšně obstál. Bývalé zaostalé carské Rusko se v průběhu budování nového systému změnilo v SSSR - silnou velmoc s jaderným potenciálem vstupující do kosmu. V bipolárním světě se tato velmoc stala garantem mírového rozvoje.

Na základě VŘSR se zformoval společenský systém, který byl první, dlouhodobě životaschopnou alternativou ke kapitalismu, která významně ovlivnila vývoj kapitalismu a blokovala jeho tendence k válce, agresi a sociálnímu útlaku. Dodávala odvahu širokým neprivilegovaným vrstvám v kapitalistických zemích k boji o jejich zásadní zájmy. Utlačovaným národům dodávala odvahu k boji o zájmy národní. Díky její existenci došlo ke zformování tzv. sociálního státu v nejvyspělejších kapitalistických zemích a přispěla i k rozpadu světové koloniální soustavy.

Společenský systém, který vznikl na základě VŘSR, trpěl v těchto historických podmínkách i mnoha nedostatky a deformacemi. V dlouhodobém soutěžení nedokázal nový systém udržet krok s některými podstatnými stránkami vývoje společnosti, které kapitalismus zvládal díky svému značnému vývojovému náskoku lépe (ekonomická efektivnost, rozvoj vědy a techniky, formální politické svobody a účinná motivace lidí). Došlo ke zbytečné perzekuci mnoha nevinných lidí, včetně stoupenců nového systému a zasloužilých revolucionářů.

V důsledku působení objektivních, vnějších i vnitřních příčin i subjektivních chyb, zejména skutečnosti, že SSSR jako jediná světová supervelmoc podporovala boj za spravedlivější společenský řád za cenu vlastního ekonomického vyčerpání, historicky první pokus o socialismus podlehl v evropských zemích tlaku kapitalismu. Tyto události konce 20. století vyvolaly i zásadní změny v mimoevropských zemích usilujících o socialismus.

Kapitalismus zvítězil ve studené válce a na toto své vítězství ihned reagoval tím, že se postupně zbavuje všech mechanismů zmírňujících procesy agrese a vykořisťování. Pád bipolárního světa otevřel cestu ke globální dominanci imperiálních USA a k obnovení procesů intenzivní militarizace. Za podpory nadnárodních monopolů začal triumfující kapitalismus odbourávat i pozůstatky sociálního státu. Zesílil boj o kontrolu světových zdrojů surovin.

KSČM si dobře uvědomuje nedostatky první formy socialismu a hluboce lituje tragických obětí s vývojem tohoto systémů souvisejících. Na druhé straně však vzpomíná i hrdinství a tragických obětí těch, kteří se zasazovali za vytvoření sociálně spravedlivé společnosti. Na jejich odkaz a pozitivní stránky první formy socialismu hodlá navazovat při svém úsilí o dosažení nové, hluboce demokratické, samosprávné a humánní formy socialismu. Ta může vzniknout jen v procesu neustálého a neúnavného prosazování nutných změn požadovaných občany, jejichž většinovou a dobrovolnou podporu si musí získat. Jsme hluboce přesvědčeni, že idea socialismu je nadále živá a je jedinou reálnou perspektivou lidstva.

Praha 19. října 2007

Text převzatý z tiskové zprávy KSČM včetně fontů písma.

Dvořák může vést ČT jen pár měsíců. Policie byla psychologické divadlo, říká Rožánek | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama