reklama

Smlouva Dětí Země s Lidlem z roku 2003

Kompletní text smlouvy, kterou sdružení Děti Země uzavřelo v říjnu 2003 se společností Lidl:

SMLOUVA

uzavřená dne 25.10.2003

mezi

Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, IČ: 26178541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 42824, zastoupená jednatelem svého společníka Lidl Holding s.r.o. panem Ing. Martinem Skleničkou (dále jen "LIDL"); a

občanským sdružením Děti Země, Tylova 23, 301 00 Plzeň, IČ: 00505919, zastoupeným předsedkyní paní Simonou Jašovou (dále jen "Děti Země").

LIDL a Děti Země jsou společně uváděny též jako "strany", které závazně uzavírají tuto smlouvu:

Preambule:

V období od roku 2002 do roku 2003 došlo na některých pozemcích ve vlastnictví LIDLU nebo na pozemcích přilehlých k pozemkům ve vlastnictví LIDLU ke kácení stromů bez získání příslušných povolení.

BYLO DOHODNUTO:

1. ochrana STROMŮ

1.1 Strany vnímají nastalou situaci nelegálního kácení stromů u prodejen LIDL v České republice jako zásah do životního prostředí a budou nadále usilovat o to, aby došlo k zjištění skutečného stavu věci.

1.2 LIDL se zavazuje nadále poskytovat všem orgánům státní a veřejné správy v ochraně životního prostředí součinnost za účelem zjištění skutečného stavu věci.

1.3 LIDL uznává morální odpovědnost za to, že jako vlastník pozemků nedokázal zabránit kácení stromů, od kterého se distancoval, na pozemcích uvedených v tomto bodě níže a přijímá svoji morální povinnost přispět k nápravě vzniklé situace. LIDL se proto v této souvislosti zavazuje do 30. června 2004 provést výsadbu 1020 kusů životaschopných stromů na své náklady, alespoň dvoumetrové výšky, s kořenovým balem. Společnost LIDL rovněž zajistí následnou pětiletou péči o vysazené stromy. V této době společnost LIDL každý uhynulý strom nahradí novým. Výsadba bude provedena na katastrálním území devíti lokalit, ve kterých LIDL postavil, staví či uvažoval o stavbě prodejen, a ve kterých došlo v letech 2002 - 2003 ke kácení stromů v rozporu s platnými právními předpisy, a to v poměru 1:10.

1.4 Druhová skladba vysazovaných stromů bude dohodnuta s místně příslušnými odbory životního prostředí.

1.5 Stromy v každé lokalitě budou vysazeny v zásadě podle následujícího schématu, které bude bráno na zřetel při stanovení pořadí míst výsadby (avšak při zachování požadavků územního plánu, požadavků obcí a měst, předpisů určujících práva a povinnosti při výstavbě, při tvorbě a ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti silničního provozu a všech ostatních platných právních předpisů):

(a) na místě nebo v blízkosti místa, kde došlo k nelegálnímu pokácení stromů; nebo

(b) v nejbližším okolí dané prodejny; a/nebo

(c) v rámci realizace územních systémů ekologické stability v příslušné obci (dle dohody s odbory životního prostředí);

(d) pakliže nebude možné provést výsadbu v dané lokalitě, společnost LIDL vyvolá jednání s Dětmi Země, na kterém bude projednáno možné řešení nastalé situace.

1.6 LIDL doloží (např. zápisem z jednání s příslušným odborem životního prostředí), že pořadí podle bodu 1.5 bylo dodrženo.

1.7 Do této smluvené výsadby nebudou započítávány ty stromy, které vyplývají z podmínek stavebního povolení k jednotlivým prodejnám.

1.8 Do této smluvené výsadby budou započteny ty stromy, o jejichž výsadbě LIDL již jednal či jedná s místními úřady.

1.9 LIDL bude v budoucnu usilovat o maximální ochranu stromů na svých pozemcích v rozsahu platných právních předpisů České republiky.

1.10 V průběhu července 2004 se uskuteční kontrolní schůzka za účasti zástupců obou stran této Smlouvy, kde LIDL doloží plnění této Smlouvy.

2. ukončení bojkotu

2.1 Sdružení Děti Země se zavazuje:

(a) dnem podpisu této Smlouvy ukončí výzvu k bojkotu prodejen společnosti LIDL; a

(b) do dvou (2) dnů po podpisu této Smlouvy vydá a doručí kromě jiných i ČTK a redakci MF Dnes tiskové prohlášení, jehož znění tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, a zveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách.

3. závěrečná ustanovení

3.1 Obě strany uzavírají tuto Smlouvu na základě předchozích jednání a svobodného rozhodnutí. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden.

Na důkaz výše uvedeného byla tato Smlouva podepsána následovně:

za LIDL Česká republika v.o.s. Martin Sklenička - jednatel Lidl Holding s.r.o.

za Děti Země Simona Jašová - předsedkyně

Zahrada Na Valech na Pražském hradě: Návštěvníci tu najdou pyramidu i etruské motivy | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama